Eнергозбереження Донецької області

Одними з найбільш гострих на сучасному етапі розвитку України є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного й соціального розвитку суспільства.

Енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії їх ефективне використання стало нагальною потребою.

Донецька область  завжди займала одне з провідних місць в Україні не тільки з виробництва валового внутрішнього продукту,  але й з енергоспоживання.

Рівень енергоємності промислової продукції в області залишається ще достатньо високим. Це обумовлено недосконалою структурою промислового виробництва із значною питомою вагою застарілих енерговитратних технологій, високим рівнем фізичного та морального зношення основних виробничих фондів промислових підприємств, низьким рівнем впровадження ефективних енергозберігаючих технологій.

Не дивлячись на те, що в базових галузях  промисловості здійснюється оновлення основних виробничих фондів, на багатьох підприємствах області ще використовуються застарілі технології та енергоємне обладнання і залишаються достатньо високими питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво основних видів продукції.

Тому головне завдання у цій сфері – забезпечення енергетичної безпеки й перехід до енергоефективного та енергоощадного використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Це завдання перед регіонами поставлено Президентом України у Стратегії Сталого Розвитку «Україна – 2020», затвердженої його Указом 12 січня 2015 року.

Враховуючи актуальність для Донецької області проблем ефективного використання енергоносіїв, підвищення енергоефективності промислового виробництва та з метою визначення стратегічних напрямків роботи з енергозбереження на подальшу перспективу Департаментом розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації розроблено Регіональну Програму з енергоефективності Донецької області на 2016 рік, яка у теперішній час знаходиться у стадії узгодження.


Матеріали з державної підтримки енергоефективності

Ринок ЕСКО

Розпорядження


Партнери